We compare and choose the best product for your personal and business needs
CONSULTANTS AND QUOTATION
Bảo Hiểm Tai Nạn

Bảo hiểm Đâm va Liberty MyCar bảo vệ bạn trước rủi ro đâm va cùng với dịch vụ hàng đầu và chi phí thấp.

  • Dành riêng cho xe trên 3 năm tuổi
  • Bảo hiểm Liberty sẽ thanh toán 100% chi phí sửa chữa và giá trị còn lại của phụ tùng thay thế sau khi khấu hao
  • Khách hàng sẽ chia sẻ tổn thất với Bảo hiểm Liberty tối đa 2 triệu đồng/vụ và thanh toán chi phí khấu hao khi thay thế phụ tùng mới, nếu có
  • Sửa chữa ở garage ô tô đạt chuẩn do Bảo hiểm Liberty chỉ định
  • Có bảo hành chất lượng sửa chữa